Blog

Starting STEM education as early as possible

Filloni me edukimin STEM sa më herët

At SmartKids, we truly believe in the impact that the children will have on the future of everyone that will ever live. Our business is built on the principles of offering education as early as possible and we are constantly developing and adapting new methodologies, either coming from abroad or by our own internal studies.

Approaching STEM to kids

A great general approach is to engage them in practical activities and what else would be better than interaction with the nature around them? Teaching to kids about the nature around them as early as possible has been observed for years now and conclusions have been drawn, conclusions that we would like to share in this article.

Studies on early STEM education

Scholars say that the brain develops faster and stronger between the ages of 0-5 years old, an optimal time to be taken advantage of for earlier methodic education. As Professor Jennifer Buchter puts it: “During the earliest years, infants and toddlers develop 700 neural connections every second. These biologically driven neurological processes and natural curiosity of how the world works make early childhood an optimal time to introduce children to scientific inquiry.” Jennifer is a visiting lecturer at College of Education’s Educational and Clinical Studies, Nevada, USA.

Together with a handful of experts (more information on the team here), they have already developed a policy for Supporting STEM in Early Childhood Education which now appears in the College of Education’s 2017 volume of reports for Nevada lawmakers. This sets the ground for educational institutions to develop and adapt STEM education as not only a group of methodologies and class activities, but also as a model that will show practical results and prove the importance of early age STEM education.

Is STEM adequate for kids?

Don’t think for a moment that they are introducing science as we think of it, complicated and full of boring formulas. Kids aged 0-5 will not be required to learn advanced STEM concepts (obviously), but through individual and group activities and exercises they get the fundamental principles of how the nature works, in a playful and entertaining way. Kids aged 0-5, as per the study (and we all know this for a fact) they learn best by observing and drawing conclusions which become common sense to them eventually. This way they form habits that will determine their future character development and even further, their careers and their impact in society. Common sense and habits are the most crucial aspect to this matter and the sooner we form them, the better they will become in problem solving and interaction with the world around them.

How we approach STEM education for kids

We hope that this approach will not only prepare them for the challenges of their future careers, but also contribute to the ever-growing challenges that humanity is facing due to industrial revolutions, economic disruptions, health issues, global threats by offering unique insights and solutions that serves everyone on this beautiful planet of ours.

At SmartKids, we are glad that we have followed the same path and adapted early STEM education classes for private day-care institutions. Our experience shows that children really enjoy these activities, they loved working with their peers in accomplishing the goals and felt proud when their parents were around to watch them do the work. A few years later we asked them randomly and noticed that they remembered everything they did, and you can only imagine our reaction on how glad we were that we were able to make a significant impact in their lives and hopefully, the future of our planet!

What is SmartKids up to right now

Recently we have established a new Makerspace where students can participate in courses or subscribe to come when they want, stay how much they want and engage in multiple disciplines. Find out our STEM courses by visiting our Courses page on our website, or visit the page dedicated to our “SmartSpace” makerspace if you are interested in a subscription plan. If you are a business or an educational institution and want to integrate our methodologies with yours, visit our B2B page for more information.

Feel free to visit our makerspace or contact us via our social media!

 

Në SmartKids ne besojmë vërtet në ndikimin që do të kenë fëmijët në të ardhmen e jetëve të gjithkujt. Biznesi ynë është ndërtuar mbi parimin e ofrimit të edukimit sa më të hershëm të jetë e mundur dhe ndodhemi gjatë gjithë kohës në proces zhvillimi dhe përshtatjeje të metodologjive të reja, si nga ato që përdoren në shtete të tjera, ashtu edhe nëpërmjet studimeve tona të brendshme.

Si trajtohet STEM tek fëmijët

Mënyra më e mirë e trajtimit të STEM ndaj fëmijëve është nëpërmjet aktiviteteve praktike dhe ku ka më mirë se ndërveprimi me natyrën përreth tyre? Të mësuarit rreth natyrës për fëmijët sa më herët të jetë e mundur është një proces që është vrojtuar prej shumë vitesh tanimë, vrojtime nga të cilat janë nxjerrë shumë rezultate që dëshirojmë t’i ndajmë me ju.

Studimet mbi edukimin e hershëm STEM

Studiuesit thonë që truri i fëmijës zhvillohet më shpejt dhe neuronet krijojnë lidhje më të ndërlikuara ndërmjet moshave 0-5 vjeç, një periudhë kjo mjaft e përshtatshme për të përfituar dhe për të trajtuar metodikë edukimi të hershëm. Ashtu siç thotë dhe Profesoreshë Jennifer Buchter: “Gjatë viteve të para të jetës, të porsalindurit dhe bebet krijojnë rreth 700 lidhje neuronesh në çdo sekondë. Këto procese nervore të nxitura nga biologjia e trupit, si dhe kurioziteti i tyre i lindur për të kuptuar si funksionon bota rreth tyre e bën fëmijërinë e hershme si periudhën më të përshtatshme për të prezantuar tek ta pikëpamjet shkencore të natyrës.” Jennifer punon si profesoreshë me kohë të pjesshme në departamentin e Studimeve Edukative dhe Klinike në Kolegjin e Edukimit në Nevada, SHBA.

Së bashku me një grup ekspertësh të tjerë (më shumë informacione rreth tyre këtu), ata kanë zhvilluar një politikë për “Mbështetjen e fushave STEM në edukimin gjatë fëmijërisë së hershme” që tani gjendet i publikuar në volumin e raporteve të Kolegjit të Edukimit për vitin 2017 që u drejtohen ligjvënësve të shtetit të Nevadës. Kjo vendos bazat e nevojshme që institucionet e edukimit të zhvillojnë dhe përshtatin edukimin STEM jo vetëm si një grup metodologjish dhe aktivitete në klasë, por gjithashtu si një model që do të japë modelin e duhur dhe rezultate praktike duke provuar rëndësinë e edukimit STEM në moshë të hershme.

A është STEM i përshtatshëm për fëmijët e kësaj grup-moshe?

Mos mendoni për asnjë çast që ata po e trajtojnë shkencën ashtu siç e njohim ne, të ndërlikuar dhe plot me formula të mërzitshme. Fëmijët e moshave 0-5 vjeç nuk do të kenë nevojë të mësojnë koncepte të përparuara të STEM (qartazi), por nëpërmjet aktiviteteve individuale dhe në grup si dhe ushtrimeve përkatëse ata fitojnë parimet themelore të mënyrës se si funksionon natyra, duke luajtur dhe duke u dëfryer gjithashtu. Fëmijët e moshave 0-5 vjeç, sipas studimit (dhe të gjithë ne e dimë këtë) fëmijët mësojnë më mirë nëpërmjet vrojtimit dhe arritjes së konkluzioneve që më vonë kthehen në intuitë dhe botëkuptim për ta. Ky proces formon tek ta zakone të cilat do të përcaktojnë personalitetin e tyre dhe më tej, karrierat e tyre profesionale dhe ndikimin që do të kenë në shoqëri. Intuita dhe botëkuptimi i tyre janë pikat kyçe të kësaj çështjeje që po trajtojmë dhe sa më herët t’i formojmë ato tek fëmijët, aq më të mirë do të jenë ata në zgjidhjen e problemeve dhe në ndërveprimin e tyre me natyrën përreth.

Si e trajtojmë ne edukimin STEM me fëmijët

Ne shpresojmë që kjo metodologji të mësuari jo vetëm do t’i përgatisë fëmijët për sfidat e karrierave të tyre të ardhshme, por ata do të jenë të aftë të kontribuojnë gjithashtu në sfidat gjithmonë e në rritje të njerëzimit, si pasojë e zhvillimeve të revolucioneve industriale, ndryshimeve të tregjeve ekonomike, çështjeve shëndetësore, duke dhënë pikëpamje dhe zgjidhje të veçanta që do të shërbejnë për këdo në këtë planet të bukur ku jetojmë.

Në SmartKids, ne jemi të lumtur që kemi ndjekur një rrugëtim të ngjashëm dhe kemi arritur të përshtatim dhe zhvillojmë seanca me metodologji të edukimit STEM në kopshte private. Eksperienca jonë tregon që fëmijët e shijojnë këtë lloj aktiviteti dhe u ka pëlqyer të punuarit në grup me shokët dhe shoqet e tyre për të arritur qëllimet e aktiviteteve, si dhe janë treguar shumë krenarë dhe u kanë dëshmuar prindërve arritjet e punës së tyre. Vite më vonë ne kemi pyetur në mënyrë të rastësishme fëmijë të ndryshëm dhe kemi vënë re që e kanë mbajtur mend çdo gjë që kanë bërë gjatë atyre seancave, dhe ju mund të imagjinoni reagimin tonë dhe gëzimin që kemi ndjerë nga fakti që kemi ndikuar në jetët e tyre dhe shpresojmë që ata të mund të ndikojnë në të ardhmen e planetit tonë!

Me çfarë po merret SmartKids tani

Së fundmi kemi zhvilluar një laborator makerspace ku fëmijët mund të vijnë dhe të marrin pjesë në kurse specifike ose të abonohen duke e bërë pjesëmarrjen e tyre më të lirë dhe në disiplina më të shumta. Zbuloni kurset tona STEM duke vizituar faqen e Kurseve në sajtin tonë, ose vizitoni faqen e dedikuar ndaj laboratorit “SmartSpace” nëse jeni të interesuar në një plan tarifor me abonim. Nëse jeni biznes ose institucion edukimi dhe dëshironi të integroni metodologjitë tona bashkë me tuajat, vizitoni faqen tonë e Shërbimeve të Biznesit për më shumë informacione.

Jeni të lirë të na vizitoni tek laboratori ynë ose na kontaktoni nëpërmjet rrjeteve tona sociale!

Filloni me edukimin STEM sa më herët
en_USEnglish