Blog

Introducing: Robotics

Moduli më i ri: Robotikë

SmartKids™ now offers a new course: Robotics! This module is all about improving practical skills, learn how to program robots, improve imagination and problem-solving skills, sequential logic and eye-motor coordination; all by playing and having fun individually and in groups!

This module was challenging to implement, as it can be adapted for a wide range of age groups. We have experimented and successfully completed a year-long course with kids starting from 3 years old and up, during which we observed amazing results! Other age groups include obviously elementary, primary and high school students. Our efforts though proved to be successful and today we are happy to offer this module for ages 3-16 years old!

Out of your own curiosity, wanna checkout an intro video?

Stay tuned with other updates by visiting other posts or check out our other courses.

SmartKids™ tani ofron një kurs të ri: Robotikën! Gjithçka në këtë modul ka të bëjë me përmirësimin e aftësive praktike, të mësuarit si të programosh robotët, të përmirësosh aftësitë imagjinative dhe të zgjidhjes së problematikave, koordinimi sy-motor dhe logjika sekuenciale; të gjitha këto duke u argëtuar në mënyrë individuale por edhe në grup!

Ky ishte një modul mjaft sfidues për tu zbatuar, pasi mund të përshtatet për një brez të gjerë grupmoshash. Ne kemi eksperimentuar dhe përfunduar me sukses një kurs të plotë vjetor me fëmijë prej moshës 3-vjeçare e sipër, periudhë gjatë së cilës vrojtuam rezultate të mrekullueshme! Grupmosha të tjera përfshijnë sigurisht parashkollorët, nxënësit e shkollave 9-vjeçare dhe ata të gjimnazit. Përpjekjet tona rezultuan të ishin të suksesshme dhe sot jemi mjaft të lumtur që t’ju ofrojmë këtë modul për grupmoshat 3-16 vjeç!

Jeni kuriozë të shihni një video të shkurtër ilustruese?

An introduction video about Robotics module

en_USEnglish