Blog

Newest addition for Science Module

Prurja më e re në Modulin e Shkencës

As we just entered our Biology month, we have the newest addition in our assets: a microscope! A miniature, yet powerful microscope which we can connect with our Smart devices and allow the kids to watch what is laying in the micro world. This is a fun activity which also gives them a new perspective on things that we don’t usually see with our eyes, but still are there, right under our nose.

Today, we saw different slides on the microscope. As always, we started with red onion skin, and went on with things like: flower pollen, bee legs, crystals, air dust and so on. This lesson was greeted with lots of cheers and amazement from the kids and they were willing to give their feedback and opinions to their friends and family.

The microscope and the lesson that we had today, make the kids aware of the fact that we should take care of our surroundings, nature, plants, animals and overall health. We also reminded them the reasons why we always should wash our hands before we eat.

Find out other courses by clicking on this link, and as always you can contact us via our social media!

Teksa sapo kemi hyrë në muajin e Biologjisë, kemi prurjen më të re në grupin e aseteve tona: një mikroskop! Një mikroskop në miniaturë, megjithatë mjaft i fuqishëm të cilin mund ta lidhim me paisjet Smart dhe që i mundëson fëmijët të shohin çfarë ndodh në mikro-botë. Ky është një aktivitet mjaft argëtues që u jep atyre një perspektivë të re rreth gjërave që nuk duken me syrin tonë të lirë, por që gjithsesi ndodhen aty, nën hundën tonë.

Sot vëzhguam përgatesa të ndryshme me anë të mikroskopit. Siç është edhe traditë, nisëm me lëkurën e qepës së kuqe, dhe më pas vazhduam me gjëra si: polen lulesh, këmbëz blete, kristale, pluhur nga ajri, e kështu me radhë. Ky leksion u prit me ngazëllim nga ana e fëmijëve, të cilët ishin të gatshëm të jepnin reagimet dhe opinionet e tyre tek miqtë dhe familja.

Mikroskopi dhe leksionet që zhvilluam sot, i bëjnë fëmijët më të ndërgjegjshëm rreth faktit që duhet të tregojmë kujdes për rrethanat tona, natyrën, bimët, kafshët dhe shëndeti në përgjithësi. Gjithashtu i rikujtuam fëmijëve rëndësinë e të larit të duarve përpara se të hamë.

Prurja më e re në Modulin e Shkencës
en_USEnglish