Blog

A special science hour

Një orë e veçantë e shkencës

Today was a special day in our science module: a day spent in nature together with our parents.

Science is a module with a huge diversity of things to learn about our nature and experiments to complete in order for kids to practice their knowledge. Today, together with one of our most important partners and one of the best pre-school educational institutions in Albania: Shalom Center, we decided to organise one of the science hours outside, in nature! The children learned about the ecosystem, the important parts that it contains, and then they explained these facts to our special visitors: parents, who were happy to join us today in our little adventure.

Children and parents were put into groups of two or three, and after carefully putting on the safety gloves and prepared the glass containers, they started gathering samples from the surroundings with very clear objectives: building a miniature ecosystem of our own. The children practiced everything they learned by having lots of fun and a great time with their parents. Communication is key to achieving great results. After carefully following the steps, each group finished the project successfully and the samples were really beautiful.

Scan TV got the wind of our little adventure and joined us to learn more about our program and what we do in our sessions. An interview was conducted with the co-founders of the program, an interview which you can find here.

Warm gratitudes to all of the wonderful persons who made this day so special, like the lovely kids of Shalom Center together with her amazing leader, their parents, the Scan TV crew and to the National Park workers who made us feel welcome during the whole visit in the park.

Sot ishte një ditë e veçantë në modulin tonë të Shkencës: një ditë e kaluar pranë natyrës së bashku me prindërit e fëmijëve!

Shkenca është një modul që përmban një numër mjaft divers njohurish për natyrën që na rrethon dhe një numër eksperimentesh të thjeshta në mënyrë që fëmijët të praktikojnë dijet e tyre rreth saj. Sot, së bashku me një nga partnerët tanë më të rëndësishëm, si dhe një ndër institucionet më me rëndësi në vend për edukimin parashkollor: Qendra Shalom, vendosëm të organizonim një orë të shkencës jashtë ambienteve të shkollës: në natyrë! Fëmijët mësuan rreth ekosistemit natyror, të gjitha komponentëve më të rëndësishme që ai përmban dhe më pas ia arritën t’ia shpjegonin ato vizitorëve tanë special: prindërit, të cilët ishin mëse të lumtur të na bashkoheshin sot në aventurën tonë të vogël.

Fëmijët dhe prindërit u ndanë në grupe me nga dy ose tre vetë, dhe pasi vendosën me kujdes dorezat e punës dhe përgatitën kavanozët prej xhami, nisën me mbledhjen e provëzave nga natyra rreth tyre me një qëllim të mirëcaktuar: ndërtimi i një ekosistemi në miniaturë me duart e tyre. Fëmijët praktikuan të gjitha dijet që mësuan duke u argëtuar pa masë dhe duke kaluar një kohë mjaft me vlerë me prindërit e tyre. Komunikimi është çelësi për të arritur rezultate të mëdha. Pasi ndoqën me kujdes të gjitha hapat, çdo grup e përfundoi me sukses projektin dhe secila prej tyre ishte mjaft e bukur.

Televizioni Scan u vu në dijeni të aventurës sonë të vogël dhe na u bashkua me kuriozitetin për të parë nga afër se çfarë zhvillojmë ne gjatë orëve tona. Si për rrjedhojë u zhvillua edhe një intervistë me bashkë-themeluesit e programit, një intervistë që mund ta gjeni këtu.

Falenderime të përzemërta shkojnë për të gjithë pjesëmarrësit e mrekullueshëm që e bënë këtë ditë kaq të veçantë, siç ishin fëmijët e adhurueshëm të Qendrës Shalom së bashku me lideren e tyre të mrekullueshme, prindërit e tyre, stafin e Scan TV si edhe punonjësit e Parkut Kombëtar që na mundësuan të ndiheshim si në shtëpi gjatë gjithë vizitës sonë në park.

en_USEnglish